Miljö

Miljö är ett brett begrepp som kan innefatta många saker. När vi på Projektallians pratar miljö tänker vi främst på den som har med byggnaden och dess brukare att göra.

Skadeutredningar

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning. Att utreda orsaken till varför golvmattan bubblar sig eller varför brukare av lokalen upplever hälsoproblem är två typiska uppdrag för oss.

Vår erfarenhet är från uppdrag som sträcker sig från det enskilda rummet till skadeutredningar på flervåningshus, badhus och sjukhus.

Fuktsakkunnig

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens Fuktsakkunnige bistår vi i ny- och ombyggnadsprojekt med fuktsäkerhetsprojektering, beräkningar, fuktronder under byggtiden mm. Detta för att få en högre kvalité i ditt byggprojekt, minimera risken för dyra och tidsödande skador under bygg- eller förvaltningskedet.

Utbildningen till fuktsakkunnig anordnas av fuktcentrum och är unik i sitt slag. Utbildningen är i samarbete mellan LTH i Lund och på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Daniel Richt

Daniel Richt

Diplomerad Fuktsakkunnig Inomhusmiljö/byggskador Byggdoktor

Jonatan Ekeroth

Jonatan Ekeroth

Diplomerad Fuktsakkunnig Inomhusmiljö/byggskador

Martin Wigren

Martin Wigren

Diplomerad Fuktsakkunnig Inomhusmiljö/byggskador byggdoktor

Fredrik Bäckström

Fredrik Bäckström

Inomhusmiljö/byggskador Byggdoktor

Ingvar Bengtsson

Ingvar Bengtsson

Diplomerad Fuktsakkunnig SBR Besiktningsman

Daniel Hägglöf

Daniel Hägglöf

INOMHUSMILJÖ / BYGGSKADOR

Miljöinventering

Vid rivning och ombyggnad av fastigheter skall byggherren eller den som låter utföra rivningen redogöra för hur avfall skall tas om hand och vilka hälsofarliga material som finns i den aktuella byggnaden.
Detta görs via en så kallad miljöinventering.

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden. Exempel på hälsofarliga och miljöförstörande material som kan noteras i en miljöinventering är asbest, PCB, kvicksilver och bly.

En miljöinventering minskar även risken för oplanerade stopp i produktionsfasen av ett byggnadsprojekt. Något som är både kostsamt och tidsförödande.

I samband miljöinventeringen utför vi, om så önskas, även inventering av virkesförstörande insekter.

Kontakta gärna miljöavdelningen för mer information.

Fuktlaboratorium

Projektallians i Sverige AB bedriver ett fukttekniskt laboratorium för kvalificerade bestämningar av relativ fuktighet i uttagna prover inklusive bedömning av mätosäkerheten i avjämningsmassa.

Projektallians i Sverige AB utför arbetet i enlighet med GBR:s branschstandard för bestämning av rf i normaltorkande golvavjämning.

 

Termografering

Projektallians i Sverige AB utför även arbeten med Termografering, vi använder oss av värmekamera vid ett flertal olika arbeten, bla. I fuktskadeutredningar och täthetskontroller i byggnader generellt men användningsområdet för en värmekamera mycket mer än bara det. Man kan bl.a använda den till att hitta läckage i värmeslingor, luftläckage i byggnader och fuktskador i konstruktioner etc..

Vår värmekamerautrustning visar väldigt exakt var temperaturskillnader finns och kan därmed visa var eventuella skador/läckage finns.

Vi dokumenterar och analyserar resultaten enligt branschstandard och sammanställer resultaten i en rapport, utöver det kompletterar vi med åtgärdsförslag vid uppkomna brister.

 

Täthetskontroll

Vi utför täthetskontroller av klimatskalet på nybyggnation.
Även luktprovokation och spårgassökning utförs med hjälp av Retrotec BlowerDoor.