Miljö

Projektallians i Sverige AB

Miljö är ett brett begrepp som kan innefatta många saker. När vi på Projektallians pratar miljö tänker vi främst på den som har med byggnaden och dess brukare att göra.

Skadeutredningar

Vårt arbete med byggskadeutredningar och inomhusmiljö är en del av vår miljöavdelning. Att utreda orsaken till varför golvmattan bubblar sig eller varför brukare av lokalen upplever hälsoproblem är två typiska uppdrag för oss.

Vår erfarenhet är från uppdrag som sträcker sig från det enskilda rummet till skadeutredningar på flervåningshus, badhus och sjukhus.

Fuktsakkunnig

Vi jobbar även preventivt med fukt- och inomhusmiljöfrågor. Som byggherrens eller entreprenörens Fuktsakkunnige bistår vi i ny- och ombyggnadsprojekt med fuktsäkerhetsprojektering, beräkningar, fuktronder under byggtiden mm. Detta för att få en högre kvalité i ditt byggprojekt, minimera risken för dyra och tidsödande skador under bygg- eller förvaltningskedet.

Utbildningen till fuktsakkunnig anordnas av fuktcentrum och är unik i sitt slag. Utbildningen är i samarbete mellan LTH i Lund och på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

Daniel Richt

daniel.richt@projektallians.se
070-780 29 98
Diplomerad Fuktsakkunnig   Inomhusmiljö/byggskador

Byggdoktor

Jonatan Ekeroth

jonatan.ekeroth@projektallians.se
072-749 92 92
Diplomerad Fuktsakkunnig  Inomhusmiljö/byggskador

.

Ingvar Bengtsson

i.b@projektallians.se
073-294 20 64

Diplomerad Fuktsakkunnig
SBR Besiktningsman
.

Martin Wigren

martin.wigren@projektallians.se
070-448 92 17
Diplomerad Fuktsakkunnig Inomhusmiljö/byggskador
.

Fredrik Bäckström

fredrik.backstrom@projektallians.se
070-349 96 07
Inomhusmiljö/byggskador
Byggdoktor

Miljöinventering

Vid rivning och ombyggnad av fastigheter skall byggherren eller den som låter utföra rivningen redogöra för hur avfall skall tas om hand och vilka hälsofarliga material som finns i den aktuella byggnaden.

Detta görs via en så kallad miljöinventering.

I miljöinventeringen framgår vilka material som finns i byggnaden. Exempel på hälsofarliga och miljöförstörande material som kan noteras i en miljöinventering är asbest, PCB, kvicksilver och bly.

En miljöinventering minskar även risken för oplanerade stopp i produktionsfasen av ett byggnadsprojekt. Något som är både kostsamt och tidsförödande.

I samband miljöinventeringen utför vi, om så önskas, även inventering av virkesförstörande insekter.

Kontakta gärna miljöavdelningen för mer information.

Projektallians AB · Svärmaregatan 1, 603 61 NORRKÖPING
Tel: 011 14 92 32
E-post: info@projektallians.se